تکریم و معارفه اعضای هیات مدیره

تکریم و معارفه اعضای هیات مدیره


 به استناد مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق مبنی بر انتخاب شرکت تامین آتیه درخشان نوین و شرکت سرمایه گذاری عمران و توسعه پایدار ایرانیان به عنوان اعضای هیات مدیره......


 


 

جلسه مدیریت شرکت اشتاد با شرکت قند نیشابور

جلسه مدیریت شرکت اشتاد با شرکت قند نیشابور  

جلسه مدیرعامل و مدیر کسب و کارهای تجاری شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق
با مدیرعامل و قائم مقام شرکت قند نیشابور :