04/27 1397

سهامداران گرامی
با استحضار  می رساند گزارش سالیانه هیات مدیره به مجمع عمومی و صورتهای مالی
منتهی به 29 اسفندماه سال 1396 شرکت تامین آتیه درخشان نوین در پرتال بروزرسانی گردید.
جهت اطلاع و بازدید به پرتال مراجعه نمایید.