03/8 1396

 

جلسه هیأت مدیره شرکت با حضور کلیه اعضاء هیأت مدیره در محل قانونی شرکت رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1396/08/01 تشکیل گردید. ابتدا احکام اعضاء جدید هیأت مدیره به استناد مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ 1396/07/04 به شرح ذیل قرائت شد :


۱- آقای علی بهرامی به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص)
۲- آقای علیرضا شفیق به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی خاص)
۳- آقای محمدحسن بهرامی به نمایندگی از شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق (سهامی خاص)
سپس نسبت به انتصاب سمت اعضاء، انتخاب مدیرعامل و امضاء مجاز اخذ رأی و تصمیمات به شرح ذیل اتخاذ شد:
۱- آقای علی بهرامی به نمایندگی از شرکت تأمین آتیه درخشان نوین (سهامی خاص) به سمت رئیس هیأت مدیره
۲- آقای علیرضا شفیق به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و اعتباری راه اقتصاد نوین (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره
۳- آقای محمدحسن بهرامی به نمایندگی از شرکت بین المللی اشتاد تجارت شرق (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره برای دوره ۲ ساله هیأت مدیره انتخاب شدند.