08/18 1398

اطلاعیه مهم: "بروز رسانی پرتال به علت افزایش سرمایه "

 

 سهامدران محترم:

با توجه به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/3/12 در خصوص افزایش سرمایه و تفویض اختیار آن به هیات مدیره شرکت، بدینوسیله به استحضار می رساند، اجرای افزایش سرمایه از محل مطالبات در دستور کار قرارگرفته است. لذا تا اتمام اجرای افزایش سرمایه و انجام تشریفات قانونی مربوطه، پرتال سهامداران غیرفعال خواهد بود.